Informacje ogólne

Kategoria:

Celem działalności Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do kompetencji gminy, zapewniając odpowiednią infrastrukturę dla realizacji tych zadań oraz środki na wynagrodzenia pracowników.