Uwaga Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!! Przypominamy, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego upływa 30.04.2024 r.

Kategoria:

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od stycznia 2024r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy – jako kontynuacja świadczenia z roku 2022 – stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Wysokości jednorazowej wypłaty w ramach dodatku osłonowego wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi oraz wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 429,00 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 607,75 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 822,25 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Ważne!!!

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowegoW przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Terminy składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informujemy, iż wnioski o dodatek osłonowy są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce w dni robocze tj.:

 • poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
 • wtorek, środa, czwartek w godzinach od 8.00 do 14.30
 • piątek jest dniem wewnętrznym (wnioski nie będą przyjmowane)

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r (plik wniosku w formacie .pdf musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),

– tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 

Przyznany dodatek osłonowy będzie wypłacony do 30 czerwca 2024 r.

 

Załączone pliki do pobrania:

 

Filename Size
A Microsoft Word file wzor_wniosku_DO 56.83 KB
An Adobe Acrobat file wzor_wniosku_DO 273.79 KB