UWAGA!!! DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PALIW INNYCH NIŻ WĘGIEL

Kategoria:

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁONKA!!!

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż wnioski o w/w dodatek będą wydawane i przyjmowane:

  • w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w poniedziałki i środy w godz. od 8.00 do 14.00,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
  • pocztą tradycyjną.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę w/w dodatku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku w formacie pdf – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek. Dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy.

Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cyt. we wstępie ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem oraz art. 24. ust. 5 cyt. w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy został przyznany dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o jego wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

Wniosek do pobrania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002194/O/D20222194.pdf

Więcej informacji na temat w/w dodatku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce pod numerami tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54. Ważne! Wnioski w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej będą wydawane po ich otrzymaniu z drukarni. Istnieje możliwość wydrukowania wniosku ze stron internetowych: https://www.opsjablonka.pl/ lub https://www.jablonka.pl/ i złożenia w/w wniosku w wyznaczonych dniach.

Informujemy, że piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków.

WAŻNE!!! DODATEK WĘGLOWY

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!!

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 12.09.2022 r. do 30.11.2022 r. wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 14.00.

Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub pocztą tradycyjną.

Informujemy, że piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków.

Wycieczka do Zawoi w ramach projektu socjalnego,,Teraz Seniorzy 2022”

Kategoria:

1214.tmpW dniu 03 sierpnia 2022 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2022” zorganizowano wycieczkę do Zawoi. Wycieczka miała charakter edukacyjny.

Seniorzy zobaczyli znaną im Babią z drugiej strony oraz poznali historię, tradycję i kulturę ludzi mieszkających po drugiej stronie góry.

Wycieczka sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

INFORMACJA - DODATEK WĘGLOWY!!!

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!!

Od 12.09.2022 r. do 30.11.2022 r. wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 14.00.

Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub pocztą tradycyjną.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku w formacie pdf kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informujemy, że piątek będzie dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków o dodatek węglowy.

O dodatek węglowy mogą ubiegać się osoby, które w deklaracji dotyczącej źródła ogrzewania jako źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wskazały paliwo stałe zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zainteresowane osoby proszone są o zabranie ze sobą dowodu osobistego, nr PESEL wszystkich członków rodziny oraz numeru rachunku bankowego na który będzie wypłacany w/w dodatek.

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001692/O/D20221692.pdf

Wniosek do pobrania: Wniosek o wypłatę dodatku węglowego pdf.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego docx

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce pod numerami tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54.

Wycieczka do Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022"

Kategoria:

6D87.tmpW dniu 17 sierpnia 2022r. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022" odwiedzili Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Seniorzy zwiedzili m.in. Dwór Moniaków, w którym mogli powspominać dawne czasy, a także zaprezentować swoje umiejętności podczas warsztatów pn. "Pasterstwo na Orawie". Na zakończenie warsztatów uczestnicy wycieczki odpoczywali i śpiewali piosenki przy ognisku.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.


W dniu 10 sierpnia 2022r. odbyły się warsztaty pn. "Zdrowa dojrzałość" w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022".

Na zajęciach prowadzonych przez panią dietetyk seniorzy mogli poznać zasady zdrowego żywienia. W trakcie spotkania prowadząca wykonała profesjonalną analizę masy i składu ciała każdego z uczestników, jak również udzielała indywidualnych porad.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.