Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028

znaki strona www

Gmina Jabłonka realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na  zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu:

1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą

osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 26 styczeń 2024 r.

Całkowity koszt zadania w 2024 r.: 112 547 zł

Wartość dofinansowania: 90 037 zł