Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.

Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na  zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu:

1. „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2. „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą

osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1 200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1 552,00 zł

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 26 styczeń 2024 r.

Całkowity koszt zadania w 2024 r.: 112 547 zł

Wartość dofinansowania: 90 037 zł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Kategoria:

znaki strona www

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2024 Gminie Jabłonka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 12 924 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złotych) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – Moduł I.

Nazwa Programu: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

Zadanie: wsparcie gminy w zakresie rozwoju działań samopomocowych poprzez uruchomienie i utrzymanie usług opiekuńczych świadczonych w formule usług sąsiedzkich. (Moduł I)

Data podpisania umowy: maj 2024

Program polega na organizowaniu i realizowaniu usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich. Usługa sąsiedzka może obejmować pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia nie wymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Celem programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia seniorom w formie usług sąsiedzkich.

Kwota dofinansowania zadania: 12 924,00 zł

Całkowity koszt zadania: 16 155,00 zł

Dotacja w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

Kategoria:

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, które przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania: 22.11.2023 roku,
  • zakończenie zadania: 31.12.2023 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 13 070,19 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 072,34 zł