Nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr - wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Stanowisko ds. księgowości i kadr

           

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Kulak.

Uzasadnienie:

Pani Anna Kulak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości i kadr. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydata.

                              

Jabłonka, dnia 08.05.2018 r.

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

   (-) mgr Grażyna Wierczek

Nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE

STANOWISKO URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONCE

 

ogłasza nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka.

 

 1. Liczba lub wymiar etatu: 1

 2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

 3. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości lub ekonomii,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 4. Wymagania dodatkowe:
  • preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z księgowością jednostek sektora finansów publicznych,
  • znajomość ustaw: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Kodeks Pracy,
  • preferowana znajomość programu PŁATNIK,
  • biegła obsługa komputera oraz znajomość pakietu Office,
  • wysoka kultura osobista,
  • umiejętność organizacji czasu pracy,
  • komunikatywność.

 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
  • sporządzanie rozliczeń i zapotrzebowań środków finansowych na realizację zadań,
  • przekazywanie sprawozdań za pomocą systemu elektronicznego,
  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych osób zatrudnionych w Ośrodku.
 6. Warunki pracy:

  1 )Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
  Praca odbywa się w biurze.
  2 )Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
  Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów oraz programy komputerowe do obsługi księgowości i płac.

 7. Wymagane dokumenty:
  • podpisane Curriculum Vitae,
  • podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kopie świadectw pracy,
  • kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • świadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

List motywacyjny i szczegółowe Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą i podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1 – wejście od strony Orawskiego Centrum Kultury
(pok. nr 4) lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości i kadr” w terminie do 26 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00. Liczy się data wpływu do Ośrodka.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonka, na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, a także na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce oraz Urzędu Gminy Jabłonka.

W ciągu dwóch dni od dnia zakończenia naboru zostanie zamieszczona – w wyżej określony sposób lista osób spełniających wymagania formalne, a także zostanie podany termin przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu znajomości wymaganych aktów prawnych.

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

                                              (-) mgr Grażyna Wierczek

Nabór na stanowisko ds. księgowości i kadr - lista kandydatów

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce

ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka

 

Stanowisko ds. księgowości i kadr

         Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru wpłynęły 3 wnioski. W wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Wioleta Jagieła

Zaskale

2

Anna Kulak

Jabłonka

         Kandydatów spełniających wymagania formalne określone w informacji o naborze na stanowisko ds. księgowości i kadr, prosi się o stawienie w dniu 8 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. Nr 110 na I piętrze celem przeprowadzenia egzaminu, na który składają się test i rozmowa kwalifikacyjna.

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Jabłonce

 

                                                                                                              (-) mgr Grażyna Wierczek

Jabłonka, dnia 27 kwietnia 2018 roku