Projekt "Małopolski e-Senior". Zaproszenie do udziału!

Kategoria:

Projekt "Małopolski e-Senior" jest realizowany na terenie Gminy Jabłonka przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. 

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria dostępu:

 • Ukończenie 65 lat,
 • Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.

W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce, a ich tematyka będzie obejmować następujące zagadnienia:

 • Pierwsze kroki z tabletem i Internetem 
 • Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 • Moja pierwsza poczta elektroniczna
 • Skype - bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 • Facebook - serwis społecznościowy
 • Aktywność obywatelska online
 • Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 • Podstawy obsługi edytora tekstu
 • Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Sprawy codzienne a Internet
 • Potrzeby duchowe a Internet
 • Zarządzanie swoimi finansami
 • Rozrywka z Internetem

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.

Chętne osoby mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 - 16.00, Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Jabłonka, suterena wejście od strony ul. 3-go Maja.

Telefon kontaktowy 18 26 111 54.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
http://imi.org.pl/340/rekrutacja/

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdjęcie główneW dniu 21 marca br. zorganizowano pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego  "Teraz seniorzy II" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog obejmowały treningi pamięci, koncentracji oraz umiejętności społecznych. Miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2018)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pn. "Teraz seniorzy II" skierowanym do osób w wieku 60+ i/lub osób niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy osoby starsze, samotne, niepełnosprawne korzystające z pomocy naszego Ośrodka.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania w okresie marzec - grudzień br.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 54.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 (FEAD)

Kategoria:

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ dostępna jest informacja o ww. programie.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

 • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Lokalną organizacją partnerską (OPL) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

https://www.krakowcaritas.pl/aktualnosci.php/1262

Partnerem Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu FEAD jest Parafia pw. św. Anny w Chyżnem.